Jdi na obsah Jdi na menu
 


pravidla

 

Pravidla florbalu a jejich výklad - edice 2010
Platná od 1. července 2010
Podle oficiálních pravidel florbalu IFF
Pravidla jsou ke stažení ve formátu pdf - zde.
Výtah změněných pravidel s vyznačenými úpravami je ke stažení ve formátu pdf - zde.
Výpis změněn pravidel naleznete - zde.
Obsah
1.    HRACÍ PLOCHA
101  Rozměry hřiště
102 Značky na hřišti
103  Brány
104  Prostory pro střídání
105  Trestné lavice a zapisovatelský stolek
106  Kontrola hřiště
2.    ČAS HRY
201  Normální hrací čas
202  Time-out
203  Prodloužení
204  Trestná střílení po prodloužení
301  Hráči
302  Střídání hráčů
303  Zvláštní pravidla pro brankáře
304  Zvláštní pravidla pro kapitány družstev
305  Realizační tým
306  Rozhodčí
307  Zapisovatelský stolek
4.    VÝSTROJ
401  Výstroj hráčů
402  Výstroj rozhodčích
403  Zvláštní výstroj brankáře
404  Zvláštní výstroj kapitána družstva
405  Osobní vybavení hráčů
406  Míč
407  Hokejka
408  Vybavení rozhodčího
409  Vybavení zapisovatelského stolku
410  Kontrola výstroje
501  Obecná pravidla pro standardní situace
502  Vhazování
503  Situace vedoucí k vhazování
504  Rozehrání
505  Situace vedoucí k rozehrání
506  Volný úder
507  Přestupky vedoucí k volnému úderu
508  Trestné střílení
509  Odložené trestné střílení
510  Přestupky vedoucí k trestnému střílení
6.    TRESTY
601  Obecná pravidla pro tresty
602  Vyloučení na trestnou lavici
603  Dvouminutové vyloučení na trestnou lavici
604  Odložené vyloučení
605  Přestupky vedoucí k dvouminutovému vyloučení na trestnou lavici
606  Pětiminutové vyloučení na trestnou lavici
607  Přestupky vedoucí k pětiminutovému vyloučení na trestnou lavici
608  Osobní trest
609  Desetiminutový osobní trest
610  Přestupky vedoucí k dvouminutovému vyloučení na trestnou lavici + desetiminutovému osobnímu trestu
611  Vyloučení do konce utkání
612  Vyloučení do konce utkání 1
613  Přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání 1
614  Vyloučení do konce utkání 2
615  Přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání 2
616  Vyloučení do konce utkání 3
617  Přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání 3
618  Vyloučení ve spojení s trestným střílením
7.     BRANKY
701  Uznané branky
702  Správně vstřelené branky
703  Nesprávně vstřelené branky
PODMÍNKY HRY
Florbal se hraje formou utkání mezi dvěma družstvy. Cílem hry je dosáhnout více branek než soupeř při dodržení ustanovení pravidel.
Florbal jakožto halový sport se hraje na tvrdém a rovném povrchu v místě jež je schváleno řídícím orgánem.
1.    HRACÍ PLOCHA
101  Rozměry hřiště
1.    Hřiště má rozměry 40 m x 20 m a je ohraničeno mantinely se zaoblenými rohy. Mantinely musí být schváleny IFF a příslušně označeny.
Hřiště je obdélníkové, rozměry udávají délku x šířku.
Nejmenší povolené rozměry jsou 36 m x 18 m, největší pak 44 m x 22 m.
102  Značky na hřišti
1.    Veškeré označení je provedeno čarami, 4 – 5 cm širokými, jasně viditelnou barvou.
2.    Středová čára a středový bod jsou vyznačeny.
Středová čára je rovnoběžná s kratšími stranami hřiště a rozděluje hřiště na dvě stejné poloviny.
3.    Velké brankoviště s rozměry 4 m x 5 m je vyznačeno 2,85 m od kratší strany hřiště.
Velké brankoviště je obdélníkové, rozměry udávají délku x šířku včetně čar.
Velké brankoviště je umístěno centrálně vzhledem k dlouhým stranám hřiště.
4.    Malé brankoviště s rozměry 1 m x 2,5 m je vyznačeno 0,65 m před zadní čarou velkého brankoviště.
Malé brankoviště je obdélníkové, rozměry udávají délku x šířku včetně čar.
Malé brankoviště je umístěno centrálně vzhledem k dlouhým stranám hřiště.
5.    Zadní čáry malého brankoviště slouží také jako brankové čáry. Značky pro umístění brán musí být vyznačeny na zadních čarách malého brankoviště tak, aby vzdálenost mezi těmito body byla 1,6 m.
Brankové čáry jsou umístěny centrálně vzhledem k dlouhým stranám hřiště. Značky vyznačující pozici brán musí být označeny přerušením v zadních čarách malého brankoviště, nebo krátkými čarami, kolmými na zadní čáry malého brankoviště.
6.    Body pro vhazování jsou vyznačeny na středové čáře a na pomyslných prodloužených brankových čarách, 1,5 m od dlouhých stran hřiště a nepřesahují v průměru 30 cm.
Body pro vhazování jsou označeny kříži. Body na středové čáře mohou být pomyslné.
103  Brány
1.    Brány schválené IFF a příslušně označené musí tyčkami stát na vyznačených bodech.
Otevřené části obou brán směřují ke středovému bodu.
104  Prostory pro střídání
1.    Prostory pro střídání o délce 10 m jsou vyznačeny podél jedné z dlouhých stran hřiště, 5 m od středové čáry, a zahrnují hráčské lavice.
Prostory pro střídání musí být označeny na obou stranách mantinelu. Šířka prostoru pro střídání nesmí přesáhnout 3 m, měřeno od mantinelu. Hráčské lavice musí být umístěny v přiměřené vzdálenosti od mantinelů a obsahovat místo pro 19 osob.
Prostory pro střídání mohou být také vyznačeny na horní hraně mantinelu pomocí odlišné barvy.
105  Trestné lavice a zapisovatelský stolek
1.    Zapisovatelský stolek a trestné lavice jsou umístěny naproti prostorům pro střídání u středové čáry.
Zapisovatelský stolek a trestné lavice jsou umístěny v přiměřené vzdálenosti od mantinelu. Každé družstvo má vlastní trestnou lavici, které jsou umístěny po obou stranách zapisovatelského stolku. Na každé z nich musí být místo pro minimálně dva hráče. Výjimky pro umístění trestných lavic a zapisovatelského stolku může povolit řídící orgán. V takovém případě musí být minimální prostor mezi trestnou lavicí a střídačkou 2m.
106  Kontrola hřiště
1.    Rozhodčí musí včas před zahájením utkání zkontrolovat hrací plochu a dohlédnout na odstranění případných nedostatků.
Všechny nedostatky musí být zaznamenány. Pořadatelé jsou odpovědni za nápravu nedostatků a udržování hrací plochy v řádném stavu během utkání. Všechny nebezpečné předměty musí být odstraněny nebo zabezpečeny proti možnému zranění.
2.    ČAS HRY
201  Normální hrací čas
1.    Normální hrací čas je 3 x 20 minut se dvěma desetiminutovými přestávkami, během nichž si družstva musí vyměnit strany.
Výjimky pro kratší hrací čas, ne však méně než 2 x 15 minut, a/nebo pro přestávky, může schválit řídící orgán. Ve spojení se změnou stran si družstva vymění i prostory pro střídání. Domácí družstvo si před začátkem utkání vybere stranu. Každá třetina začíná vhazováním na středovém bodě. Na konci každé třetiny jsou zapisovatelé odpovědni za spuštění sirény nebo jiného vhodného zvukového znamení, pokud se tak neděje automaticky. Měření času přestávky začíná okamžitě po skončení třetiny. Za včasné nastoupení zpět na hrací plochu po přestávce jsou odpovědná družstva. Jestliže podle názoru rozhodčích je jedna strana hrací plochy v lepším stavu, družstva si vymění strany v polovině třetí třetiny, musí se však o tom rozhodnout před zahájením třetí třetiny. Jestliže si družstva vymění strany, hra bude pokračovat vhazováním na středovém bodě.
2.    Hrací čas je čistý.
Čistý hrací čas znamená, že čas je zastaven kdykoliv je hra přerušena signálem rozhodčích a znovu spuštěn, když je míč uveden do hry.
V případě neobvyklého přerušení je použit trojitý signál. Rozhodčí posoudí, co lze považovat za neobvyklé přerušení, ale vždy se za neobvyklé přerušení považuje: zničení míče, rozpojení mantinelu, zranění, měření výstroje, přítomnost neoprávněných osob nebo předmětů na hrací ploše, úplný nebo částečný výpadek osvětlení, a nebo pokud zazní omylem siréna.
Jestliže se v jakémkoliv místě oddělí jednotlivé části mantinelů, hra může pokračovat do doby, než se míč dostane do blízkosti tohoto místa. V případě zranění je hra přerušena pouze tehdy, jestliže rozhodčí usoudí, že se jedná o vážné zranění, nebo jestliže zraněný hráč přímo ovlivňuje hru.
Řídící orgán soutěže může určit, ve kterých soutěžích se nebude čistý čas používat. V tom případě se čas zastavuje pouze v souvislosti se vstřelením branky, vyloučením, trestným střílením, při time-outu, nebo na základě trojitého signálu rozhodčího při neobvyklém přerušení. Poslední tři minuty normální hrací doby utkání bude vždy využíván čistý čas.
Během trestného střílení je hrací čas zastaven.
202  Time–out
1.    Během utkání má každé družstvo právo vyžádat si jeden time-out, který bude označen trojitým signálem a proběhne, jakmile se hra přeruší.
Time-out může být vyžádán kdykoliv, včetně ve spojení se vstřelenou brankou a trestným střílením, vyjma trestných střílení po prodloužení, ale pouze kapitánem družstva nebo členem realizačního týmu. Time-out vyžádaný během  přerušení je vykonán okamžitě, ale pokud rozhodčí usoudí, že by to negativně ovlivnilo situaci soupeře, bude zahájen až v následujícím přerušení hry. Vyžádaný time-out musí být vždy zahájen, pouze pokud družstvo vstřelí branku, může svou žádost o time-out vzít zpět. Time-out začne po dalším signálu rozhodčích, jakmile jsou hráči u svých střídaček a rozhodčí u zapisovatelského stolku. Další signál rozhodčích po 30-ti vteřinách značí konec time-outu. Po skončení time-outu hra pokračuje podle příčiny přerušení. Potrestanému hráči není dovoleno se účastnit time-outu.
203  Prodloužení
1.    Pokud utkání hrané do rozhodnutí skončí nerozhodným výsledkem, musí následovat 10 minutové prodloužení hrané dokud jedno z družstev nevstřelí branku.
Před prodloužením mají družstva právo na přestávku trvající dvě minuty, strany si však nemění. Během prodloužení se pro spuštění a zastavení času používají stejná pravidla jako při normálním hracím čase. Prodloužení není rozděleno na části (třetiny). Vyloučení, která neskončila v normální hrací době, pokračují v prodloužení. Pokud je skóre i po limitovaném prodloužení vyrovnané, rozhodnou o výsledku utkání trestná střílení.
204  Trestná střílení po prodloužení
1.    Pět hráčů v poli z každého družstva provede postupně každý jedno trestné střílení. Je-li stav i potom vyrovnaný, stejní hráči provedou po jednom svá trestná střílení, dokud není dosaženo konečného rozhodnutí.
Družstva se v trestných stříleních střídají po jednom. Rozhodčí určí, která brána bude použita, mezi kapitány družstev se rozhodne losem a vítěz rozhodne, které družstvo začne trestná střílení. Kapitáni nebo členové realizačních týmů informují písemně rozhodčí a zapisovatelský stolek o číslech hráčů a pořadí, ve kterém budou provádět trestná střílení. Rozhodčí zodpovídají za to, že se trestná střílení uskuteční v přesném pořadí, jaké nahlásili členové realizačního týmu.
Jakmile je během trestných střílení dosaženo konečného rozhodnutí, utkání je ukončeno a vítězné družstvo vyhrává s konečným výsledkem plus jedna branka. Během první série trestných střílení se za rozhodný výsledek považuje, vede-li družstvo o větší počet branek než kolik zbývá soupeři provést trestných střílení. Během případných extra sérií trestných střílení se za rozhodný výsledek považuje, vstřelilo-li jedno družstvo o jednu branku více než druhé a obě družstva provedla stejný počet trestných střílení. Trestná střílení v extra sériích nemusí být prováděna ve stejném pořadí jako v základní sérii, ale hráč nesmí provést třetí trestné střílení, dokud všichni ostatní hráči nominovaní za jeho družstvo neprovedli alespoň dvě trestná střílení, atd.
Vyloučený hráč se smí účastnit trestných střílení, pokud nebyl vyloučen do konce utkání. Pokud je jednomu z hráčů nominovaných na trestná střílení během trestných střílení udělen jakýkoliv trest, kapitán družstva musí rozhodnout o jeho nahrazení jiným hráčem v poli, který nebyl původně nominován na trestná střílení. Pokud je během trestných střílení potrestán brankář jakýmkoliv trestem, musí být nahrazen náhradním brankářem. Chybí-li náhradní brankář, má družstvo maximálně tři minuty na vybavení hráče v poli, který nebyl nominován na trestná střílení, na post brankáře. Tyto tři minuty nesmí být použity na rozcvičení. Nový brankář musí být uveden v zápise o utkání společně s časem výměny. Družstvo, které nemůže nominovat pět hráčů na provedení trestných střílení, smí provést pouze tolik trestných střílení, kolik hráčů nominovalo. To platí i v průběhu případných extra sérií trestných střílení.
3.    ÚČASTNÍCI HRY
301  Hráči
1.    Každé družstvo může využít maximálně 20 hráčů. Ti musí být uvedeni v zápise o utkání.
Hráči mohou být buď hráči v poli nebo brankáři. Hráči nezapsaní v zápise o utkání se nemohou účastnit utkání nebo být ve vlastním prostoru pro střídání.
2.    Během hry smí být na hřišti z každého družstva současně maximálně šest hráčů, z toho jen jeden brankář nebo pouze šest hráčů v poli.
Aby rozhodčí mohl zahájit utkání, každé družstvo musí mít alespoň pět hráčů v poli a brankáře v předepsané výstroji, nebo bude konečný výsledek 5:0 pro družstvo, které se neprovinilo. Během utkání musí být každé družstvo schopno hrát na hřišti alespoň ve čtyřech hráčích, nebo bude utkání ukončeno a konečné skóre bude 5:0 pro družstvo, které se neprovinilo, nebo pokud by dosažené skóre bylo výhodnější, bude konečným výsledkem skutečné skóre utkání.
302  Střídání hráčů
1.    Střídání hráčů se může provádět kdykoliv během utkání a bez omezení počtu střídání.
Střídání musí být provedeno ve vlastním prostoru pro střídání družstva. Hráč opouštějící hřiště musí překročit mantinel dříve, než může střídající vstoupit na hrací plochu. Zraněný hráč opouštějící hřiště v jiném místě než v prostoru pro střídání smí být nahrazen až po přerušení hry.
303  Zvláštní pravidla pro brankáře
1.    Všichni brankáři musí být označeni v zápise o utkání.
Brankáři jsou označeni v zápise písmenem "G". Hráči označenému jako brankář není dovoleno se stejného utkání účastnit jako hráč v poli s hokejkou. Jestliže z důvodu zranění nebo vyloučení musí být brankář nahrazen hráčem v poli, má družstvo maximálně tři minuty na jeho výměnu a vybavení. Tyto tři minuty nesmí být použity na rozcvičení. Nový brankář musí být uveden v zápise o utkání společně s časem výměny.
2.    Pokud brankář během hry opustí velké brankoviště, je považován za hráče v poli, dočasně bez hokejky, dokud se nevrátí zpět.
Toto pravidlo neplatí ve spojení s výhozem. Za opuštění velkého brankoviště se považuje situace, kdy se žádná část jeho těla nedotýká povrchu velkého brankoviště. Brankář ovšem smí ve vlastním velkém brankovišti vyskočit. Čáry se považují za součást velkého brankoviště.
304  Zvláštní pravidla pro kapitány družstev
1.    Každé družstvo musí mít kapitána, který je označen v zápisu o utkání.
Kapitán je v zápisu označen písmenem "C". Výměna kapitána družstva je povolena pouze v případě zranění, onemocnění nebo vyloučení do konce utkání a musí být zaznamenána spolu s časem změny v zápise o utkání. Nahrazený kapitán již nesmí ve stejném utkání zastávat tuto funkci.
2.    Jen kapitán družstva má právo mluvit s rozhodčími a zároveň je povinen s nimi spolupracovat.
Pokud kapitán hovoří s rozhodčími, musí se tak dít vhodným způsobem. Potrestaný kapitán ztrácí právo mluvit s rozhodčími, pokud jimi není osloven, a jeho družstvo nemá během této doby žádnou jinou možnost komunikovat s rozhodčími s výjimkou toho, kdy členové realizačního týmu požádají o time-out. Pokud je diskuze považována rozhodčími za nezbytnou, musí proběhnout v chodbě, ne na hřišti a v žádném případě ne uvnitř šatny rozhodčích.
305  Realizační tým
1.    Každé družstvo smí do zápisu o utkání uvést maximálně pět členů realizačního týmu.
Žádné další osoby kromě uvedených v zápise o utkání nemají přístup do vlastního prostoru pro střídání. S výjimkou time-outu nikdo z realizačního týmu nesmí vstoupit na hrací plochu bez souhlasu rozhodčích. Veškeré pokyny musí být udíleny z vlastního prostoru pro střídání. Před utkáním musí vedoucí družstva podepsat zápis o utkání. Po začátku utkání už nejsou přípustné žádné doplňky mimo možné úpravy nesprávného očíslování. Pokud je člen realizačního týmu nahlášen zároveň jako hráč, je vždy v nejasných situacích v případě přestupků v prostoru pro střídání považován za hráče.
306  Rozhodčí
1.    Utkání je kontrolováno a řízeno dvěma rozhodčími s rovnocennou autoritou.
Rozhodčí mají právo ukončit utkání, pokud existuje zřejmé riziko, že utkání nemůže pokračovat podle pravidel.
307  Zapisovatelský stolek
1.    Všichni zapisovatelé musí být na svých místech.
Zapisovatelé musí být nestranní a zodpovědní za zápis o utkání, měření hracího času, měření trestů, ostatní časoměřičské úkony a případné hlasatelské úkony.
4.    VÝSTROJ
401  Výstroj hráčů
1.    Všichni hráči v poli musí mít oblečeny dresy skládající se z trika, trenýrek a štulpen.
Ženy mohou mít oblečeny krátké sukně nebo šaty (tričko a krátká sukně v jednom) namísto trenýrek. Všichni hráči v poli musí mít zcela stejné dresy. Dresy družstva mohou mít jakékoli barevné kombinace, ale trička nesmí být šedivá. Pokud rozhodčí usoudí, že družstva nemohou být na základě dresů od sebe vzájemně rozeznána, hostující družstvo se musí převléci. Štulpny mají být vytaženy ke kolenům, jsou součástí dresu, a pokud rozhodne řídící orgán, musí je mít družstva vzájemně odlišitelné.
2.    Všichni brankáři musí mít oblečeny dlouhé kalhoty a triko.
3.    Všechna trika musí být očíslována.
Trika jsou očíslována různými celými čísly, jasně viditelnými arabskými číslicemi na zádech a hrudi. Čísla na zádech jsou alespoň 200 mm a čísla na hrudi alespoň 70 mm vysoká. Trika mohou mít jakákoliv čísla od 1 až do 99 včetně, ale číslo 1 nesmí mít hráč v poli. Pokud se utkání účastní nesprávně očíslovaný hráč, musí být zápis o utkání opraven a přestupek musí být nahlášen řídícímu orgánu.
4.    Všichni hráči musí mít obuv.
Obuv je sportovního stylu, ne pro venkovní užití. Není dovoleno používání ponožek přes boty. Pokud hráč během hry ztratí jednu nebo obě boty, může pokračovat ve hře do následujícího přerušení.
402  Výstroj rozhodčích
1.    Rozhodčí musí mít oblečeny trika, černé trenýrky a černé štulpny.
Rozhodčí musí mít dresy stejné barevné kombinace.
403  Zvláštní výstroj brankáře
1.    Brankáři není dovoleno používat hokejku.
2.    Brankář musí mít nasazenou příslušně označenou obličejovou masku, která je ve shodě s Materiálovými předpisy IFF.
To platí pouze na hřišti během hry. Všechny úpravy obličejové masky, mimo nabarvení, jsou zakázány.
3.    Brankář smí používat jakékoli ochranné vybavení, ale žádné z nich nesmí být určené k chytání střel.
Brankář smí užívat helmu a tenké rukavice. Všechny látky lepivé nebo ovlivňující tření jsou zakázány.
V bráně či na ní nesmí být ponechány žádné předměty. Brankář nemůže používat žádné typy ochranného vybavení, které zakrývá více než tělo brankáře, například ramenní vycpávky.
404  Zvláštní výstroj kapitána družstva
1.    Kapitán družstva musí mít nasazenu na paži pásku.
Páska musí být nošena na paži a musí být jasně viditelná. Není dovoleno používat lepící pásku jako kapitánskou. Použití nesprávné kapitánské pásky musí být nahlášeno řídícímu orgánu.
405  Osobní vybavení hráčů
1.    Hráč na sobě nesmí mít osobní vybavení, které by mohlo způsobit zranění.
Osobní vybavení zahrnuje ochranné a zdravotní pomůcky, hodinky, náušnice apod. Rozhodčí určí, co lze považovat za nebezpečné. Veškeré ochranné vybavení má být pokud možno pod dresem. Kromě elastické čelenky bez uzlů není dovoleno žádné vybavení hlavy. Všechny druhy dlouhých kalhot jsou hráčům v poli zakázány. Výjimky smí povolit pouze řídící orgán na základě písemné žádosti.
406  Míč
1.    Míč musí být schválen IFF a příslušně označen.
Povrch míčku musí být jednobarevný a nesmí mít fluorescenční barvu. Ani vnitřní barva míčku nesmí být fluorescenční.
407  Hokejka
1.    Hokejka musí být schválena IFF a příslušně označena.
Všechny úpravy hole, kromě zkrácení, jsou zakázány. Hůl smí být omotána nad značkou držení, ale nesmí být překryty žádné schvalovací či jiné oficiální značky.
2.    Čepel nesmí být ostrá, zahnutí čepele nesmí přesáhnout 30 mm.
Všechny úpravy čepele, kromě ohnutí jsou zakázány. Zahnutí čepele se měří jako vzdálenost od spodního okraje nejvyššího bodu vnitřní strany čepele a rovného povrchu, na kterém hokejka leží. Výměna čepele je povolena pokud je čepel schválená s holí a jsou stejné značky, ale nová čepel nesmí být zeslabena. Polepení spojnice mezi čepelí a holí je dovoleno, ale maximálně 10 mm viditelné části čepele smí být takto překryto.
408  Vybavení rozhodčího
1.    Rozhodčí musí být vybaveni středně velkými plastickými píšťalkami, měřícím vybavením a červenými kartami.
Výjimky pro použití jiných typů píšťalek může povolit řídící orgán.
409  Vybavení zapisovatelského stolku
1.    Zapisovatelé musí mít veškeré vybavení nutné ke své činnosti.
410  Kontrola výstroje
1.    Rozhodčí rozhodují o kontrole a přeměřování veškeré výstroje.
Kontrola probíhá před a během utkání. Nesprávné vybavení, včetně vadné hokejky, vyjma měření zahnutí, objevené před či během utkání, musí být uvedeno do řádného stavu příslušným hráčem, který poté může nastoupit k utkání či v něm pokračovat. Přestupky týkající se dresů hráčů a kapitánské pásky nevedou k více než jednomu trestu pro družstvo za utkání. Jakékoliv nesprávné vybavení musí být zaznamenáno do zápisu o utkání. Během přeměřování smí být u zapisovatelského stolku pouze oba kapitáni a hráč, jehož vybavení se měří. Po přeměření pokračuje hra podle příčiny přerušení.
2.    O měření zahnutí a o kontrolu kombinace hole a čepele může požádat kapitán družstva.
Kapitán má také právo upozornit rozhodčí i na jiné vady v soupeřově vybavení, ale v tomto případě rozhodčí posoudí, zda proběhne kontrola či nikoli. O měření zahnutí a kontrolu kombinace hole a čepele lze požádat kdykoliv, ale vykonáno bude až v přerušení. Je-li kontrola vyžádána v přerušení, je zahájena okamžitě, včetně v souvislosti se vstřelenou brankou a trestným střílením, pokud to podle názoru rozhodčích negativně neovlivní situaci soupeře. Pokud by tomu tak bylo, kontrola se provede až v následujícím přerušení. Rozhodčí jsou povinni na žádost kapitána zkontrolovat zahnutí  nebo hůl s čepelí, avšak je povoleno pouze jedna kontrola na jedno družstvo v průběhu jednoho přerušení. Během přeměřování smí být u zapisovatelského stolku pouze oba kapitáni a hráč, jehož vybavení se kontroluje. Po kontrole hra pokračuje podle příčiny přerušení.
5.    STANDARDNÍ SITUACE
501  Obecná pravidla pro standardní situace
1.    Jestliže je hra přerušena, pokračuje vždy standardní situací podle příčiny přerušení.
Standardní situace jsou vhazování, rozehrání, volný úder a trestné střílení.
2.    Rozhodčí vždy písknou jednou, ukáží předepsané signály a označí místo standardní situace. Po hvizdu může být míč uveden do hry, pokud je v klidu a na správném místě.
Rozhodčí nejprve ukáží předepsaný signál pro následek dané situace a potom signál pro přestupek. Signál pro přestupek rozhodčí ukáží jen pokud to považují za nutné, ale vždy v souvislosti s vyloučením a s trestným střílením. Jestliže, podle názoru rozhodčích, nebude hra ovlivněna, nemusí být míč v klidu a přesně na správném místě pro rozehrání nebo volný úder.
3.    Standardní situace nesmí být bezdůvodně zdržována.
Rozhodčí rozhodnou, co lze považovat za bezdůvodné zdržování. Pokud je standardní situace zdržována, rozhodčí hráče pokud možno nejprve upozorní, než učiní jakákoli opatření.